Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

Kuruluş Kanunumuz ve Mevzuatlar çerçevesinde, İlimizin ve Ülkemizin Sanayisi ve Ticaret alanına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Odamız, üye  beklenti ve ihtiyaçlarını, Yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamayı, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

Sadece çalışanlarıyla değil; üyeleri, iç ve dış paydaşları ve diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle birlikte faaliyetlerini yürüten Tokat Ticaret ve Sanayi Odası için kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv ve web gibi bilgi sistemlerinde bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır.

İşte bu bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte; bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak, oluşabilecek risklere karşı önlem alan ve sürdürülebilir olan bir sistem Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Bilgi İşlem Politikasını” oluşturmaktadır.

HABERLEŞME ve İLETİŞİM POLİTİKASI

Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, üyelerinin ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda;

Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.

Oda, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken; (SMS) kısa mesaj, elektronik posta, telefon, faks, web sayfası, sosyal medya, faaliyet raporu, tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamalarını kullanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKASI

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası çağımızın en önemli kaynağı olan insan kaynağını planlamak, uygun işe uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, kariyer gelişimini sağlamak, motivasyonu artırarak çalışan bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu İnsan Kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkililiğine yönelik olarak birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi güvence altına alır.

Odamız bu politikası ile;

Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamayı,

Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmeyi,

Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı,

Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül uygulamayı ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemeyi,

Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı,

Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı,

Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı,

İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

MALİ POLİTİKA

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, belge bedelleri, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile hedeflerini yerine getirmek üzere yapacağı harcamaları mali politikasını oluşturmaktadır.

5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Tokat Ticaret ve Sanayi Odası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet gösteren ve mali kaynakların yönetimi izlemesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır. Odamız meclisinin onayladığı bir bütçe ile faaliyet göstermektedir.

Yönetim Kurulu, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Oda Meclisine haftalık ve aylık olmak üzere kanunen belirtilen şekil ve içerik başta olmak üzere istenilen diğer raporlar verilmektedir.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Harcamalar; Odamız Yönetim Kurulu Başkanı veya Yardımcıları ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzalar ile gerçekleştirilir.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası , her zaman üye memnuniyetinin ön planda tutmayı, vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda; güçlü, saygın ve güvenilir bir kurum olarak kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan, bu ilke doğrultusunda üyelerinin şikâyet ve taleplerini karşılayan; kalite standartlarını daha da ileri seviyeye ulaştırıp, daha iyi hizmet sunan bir kurum olma hedefini Üye İlişkileri Politikasıyla belirlemiştir.

Bu politikamız doğrultusunda 8 ilke ile politika faaliyetlerimiz yürütülmektedir.

· Güvenilirlik: Oda üye sicil ve tescil bilgilerinin korunması, istatistiki bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.

· Şeffaflık ve Tarafsızlık: Oda üyeleri; şikâyet, talep ve sorunlarını; doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde odamıza ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız üyelerimize açıktır. Oda tarafından, üyelerin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.

· Kalite: Odamız üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. KYS ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.

 · Görev Bilinci İle Hareket Etmek: Oda Organ üyeleri ve personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlaması yapılmış görevinin farkında olarak hareket etmektedir.

· Çözüm odaklı olmak: Üyelerinden veya diğer paydaşlarından gelen odamıza ve ilimize ait sorunları çözerken; çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.

· Güncellik : Odamız, üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.

· Yeniliğe Açık Olmak: Odamız teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, çalışanlarına ve üyelerine devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar.

· Farklılık Oluşturmak: Odamız Diğer oda ve borsalardan farklı iyi uygulamaları artırmayı ilke edinmiştir.