İç Ticaret Servisi

İç Ticaret Servisi Görevleri

Üyelerin sicil dosyalarının düzenlenmesi ve saklanması, sicil defterinin tutulması, üyelerin durumlarındaki değişikliklerin takip ve tespit edilerek usulüne göre defterlere işlenmesi.

Üyelere ilişkin bilgilerin düzenli aralıklarla güncellenmesi.

Adresleri bulunamayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesinin sağlanması.

Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için her türlü hazırlık çalışmasının tamamlanması, bu konuda yönetim kurulunca alınan kararlara göre gerekli işlemlerin yapılması.

Kayıtları silinmesi gereken veya borçların terkini gerekecek üyelerin tespitinin yapılması.

Resmi ve özel kurumlara verilen hakiki/hükmi şahısların ticari bilgilerini içeren belgelerin düzenlenmesi.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi (g) bendinde yer alan yönetmelik gereğince mesleki faaliyetten men olup olmadığının tespit edilmesi.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 53. maddesine ait çıkarılan yönetmeliklere göre yerli istekli olduğunun tespitinin yapılması.

Devlet ihalelerinden yasaklı olunup olunmadığının tespitinin yapılması.

Odanın anlaşmalı olduğu bankalardan kredi talep başvurusu yapan üyelerin sicil bilgilerine ulaşılmasının sağlanması.

Üyenin ticari durumunun tespitinin yapılması.

Üyelerin istekleri dahilinde imzalarının teyidinin yapılması.

Üyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ortaklık ve kayıt durumlarının bildirilmesi.

Odamız üyelerinin ticari faaliyetlerini arttırmak ve üyelerimiz arasındaki dayanışmayı sağlamak için kimlik düzenlenmesi.

Sigortacılık mesleği ile ilgili değişen şartlar hakkında üyelerin bilgilendirilmesi.

Üyelerin üretim kapasitelerini gösteren belgelerin hazırlanması.

Resmi ve özel kurumların ihtiyacı olan piyasa araştırmalarının yapılması.

Odamıza kaydı olan / olmayan iş makinesi sahiplerinin ruhsatlarının hazırlanması.

Üyelerin yanlarında çalışan çırak ve kalfalar için kayıtların tutulması.

Odamıza üye olmayanlara verilen belgelerin hazırlanması.

Üye aidatlarının ve munzam aidat listelerinin hazırlanması.

Üye aidatlarının tahsili için üyelere bildirimde bulunulması, onlarla mutabakat sağlanması.

Türk Ticaret Kanunu ve 5174 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Ticareti terk eden, adresinde bulunamayan ve durumları tespit edilemeyen, aidat borçlarını ödemeyen üyelerin tespiti ve Genel Sekreterliğe sunumu.