TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI


STRATEJİK PLANI


(2014-2017)

BÖLÜM 1: GİRİŞ

Dünyada özellikle son dönemde ağırlığını hissettiren küreselleşme ve teknolojik atılımlar ülkeler arası ekonomik ve siyasi ilişkilerde köklü değişikliklere yol açmıştır. Sanayi toplumunda, ülkelerin zenginliği ve ekonomik gelişmişliği; sahip olunan işgücü, ham madde ve doğal kaynaklarla ölçülürken, bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı 21. yüzyılda bu değerler yerini büyük ölçüde beyin gücü, yenilikçi düşünce, bilgi ve teknoloji üretimi gibi unsurlara bırakmıştır.

Dünyada yaşanan bu değişim ve gelişim doğrultusunda Türkiye’de de yeniden yapılanma, kurumsallaşma gibi ihtiyaçlardan sıkça söz edilir olmuştur. Özel sektör ve kamu kurumlarının bu değişime ayak uydurabilmeleri ve kuruluşlarına yön verebilmeleri için geleceğe yönelik olarak kendi plan ve programlarını yapmaları, uygulamaları ve sonuçlarını ölçüp değerlendirerek kuruluşlarının ve bulundukları bölgenin geleceğine yön vermeleri önemli bir yönetim anlayışı haline gelmiştir. 

Türkiye için, artık; günübirlik plan yapan, kısa vadeli kâr maksimizasyonuna odaklı, etik ve sosyal sorumluluktan uzak girişimci profili geçmişte kalmıştır. Yeni dönemin girişimcileri ve girişimcilerin dahil oldukları organizasyonlar; vizyon ve misyon sahibi olmak, şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkililik ve tutarlılık gibi değerleri benimsemeye başlamışlardır. Ulusal ekonomilerin küresel trendler karşısında daha kırılgan hale geldiği çağımızda girişimcilerin ve organizasyonların yerel düşünme alışkanlıklarıyla büyüme şansları giderek azalmaktadır.

Bu düşünceden hareketle, Tokat’ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, sürekli kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi gündeminde tutarak, verdiği hizmetlerde standartlaşmayı sağlamak, verimliliği artırmak ve değişim sürecini başlatmak amacıyla 2007 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’ne geçmiştir. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nda kalite yönetim süreci böylece başlamış olup, süreç yönetimi, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi gibi sistem kurma çalışmaları yıllar içerisine yayılarak devam etmektedir.

Ayrıca bu çalışmalara paralel olarak, Odamız; kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Türk Oda Hizmetlerinin Kalitesinin İyileştirilmesi" amacıyla geliştirilen "Oda Akreditasyon Sistemi"ne de dâhil olmuştur. Türk Oda Sistemi’nin, Avrupa Oda Sistemi ile entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiği "Akreditasyon Sistemi" temelde, Odalar tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmetleri ortaya koymakta, bu

hizmetlerin gerektirdiği şekilde yerine getirildiğine ilişkin olarak performans değerlendirmelerini ve bu değerlendirmeler ışığında denetimi öngörmektedir. Bu kapsamda, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası 2010 yılı ortalarında “Akredite Oda” unvanını elde ederek yönetim ve planlama sürecinde bir aşamayı daha geride bırakmıştır. Tüm süreçlerimiz ve birbirleri ile iletişimleri, performans ölçüm kriterleri çerçevesinde belirli periyotlarda izlenmekte ve gözden geçirilmektedir.

Kurumların yönetim etkinliğinin artırılmasında diğer bir önemli yöntem de stratejik planlamadır. Stratejik planlama, günümüzde, yalnız işletmeler ve kamu idareleri için değil, sivil toplum kuruluşları için de artık bir gereklilik halini almıştır. Stratejik planlama bir yandan mali yönetime etkinlik kazandırırken, bir yandan da kurumsal kimliğin ve kültürün geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Stratejik planlama yoluyla hizmet kalitesi ve verimliliği arttırılmakta, bütçe planlaması daha etkin ve somut olarak yapılabilmekte, hedefler ve planlar somut iş programlarına dönüştürülebilmektedir.

Odamızın, 2009-2013 Stratejik Planı da göz önünde bulundurularak yaklaşık beş aydır kendi bünyesinde, Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarımızın aktif katılımlarıyla, iç ve dış paydaşlarımızın da görüşleri alınarak, 2014–2017 dönemi Stratejik Planı, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsal ve bölgesel hizmetlerini ve faaliyetlerini geliştirmeye yönelik olarak oluşturulmuştur.

2010-2013 döneminde Stratejik planlama ile başlayan stratejik yönetim sistemini sürdürülebilir bir hale getirmek, üyelerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek ve gelecek dönem hedeflerimizi bu beklentiler doğrultusunda planlanmak ve uygulanmak amaçlanmıştır.