info@tokattso.org.tr | +90 356 214 10 33 | Online İşlemler
Giriş

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Kullanıcı adı
Şifre *
Beni Hatırla

Tescil işleminde kullanılmayan VERGİ TAHSİL ALINDISI MAKBUZLARININ ibrazı halinde para iadesi mümkündür. Buna göre;

 1. TokatTicaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçe (şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalı, iletişim bilgilerini içerir) ve Vergi Tahsil Alındısı’nın aslı hazırlanır.
 2. Dilekçe ve eki, Eminönü merkez binada bulunan Evrak Takip Birimi’ne teslim edilir ve evrak kayıt numarası alınır.
 3. Evrak kayıt numarası ile bir hafta sonra (inceleme, onay ve imza prosedürünün tamamlanmasının ardından) Tokat Ticaret Odası bünyesinde yer alan Tokat Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün İç Yazışma Birimi’ne gelinir.
 4. Hazırlanan cevabi yazıda belirtilen tutarın %75’nin tahsili için yine yazıda belirtilen ilgili vergi dairesi müdürlüğüne müracaat edilir.
 5. Söz konusu tutarın kalan %25 için ilgili vergi dairesi müdürlüğü tarafından düzenlenen Düzeltme Fişi aslı ile yeniden Müdürlüğümüze müracaat edilir.

Not: Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce düzenlenen VERGİ TAHSİL ALINDISI’nın yatırıldığı ay içerisinde ilgili sicil müdür yardımcısının onayı ve imzası ile söz konusu vergi dairesinden paranın tamamı tahsil edilmektedir.

Tescil işleminde kullanılan ancak fazla ödeme yapılan harcın iadesi mümkündür. Buna göre;

 1. Tokat Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılan, tescil tarihinin de belirtildiği dilekçe hazırlanır. (şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalı, iletişim bilgilerini içerir)
 2. Dilekçe ve eki, Eminönü merkez binada bulunan Evrak Takip Birimi’ne teslim edilir ve evrak kayıt numarası alınır.
 3. Evrak kayıt numarası ile bir hafta sonra (inceleme, onay ve imza prosedürünün tamamlanmasının ardından) Tokat Ticaret Odası bünyesinde yer alan Tokat Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün İç Yazışma Birimi’ne gelinir.
 4. Hazırlanan cevabi yazıda belirtilen tutarın %75’nin tahsili için yine yazıda belirtilen ilgili vergi dairesi müdürlüğüne müracaat edilir.
 5. Söz konusu tutarın kalan %25 için ilgili vergi dairesi müdürlüğü tarafından düzenlenen Düzeltme Fişi aslı ile yeniden Müdürlüğümüze müracaat edilir.

Tescil işleminde kullanılmayan KASA MAKBUZU VEYA VERGİ DAİRESİNDEN ALINAN DÜZELTME FİŞİ’nin iadesi mümkündür. Buna göre;

 1. Tokat  Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçe (şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalı, iletişim bilgilerini içerir) ve Kasa Makbuzu veya Vergi Dairesinden alınan Düzeltme Fişinin aslı hazırlanır.
 2. Dilekçe ve eki, Eminönü merkez binada bulunan Evrak Takip Birimi’ne teslim edilir ve evrak kayıt numarası alınır.
 3. Evrak kayıt numarası ile bir hafta sonra (inceleme, onay ve imza prosedürünün tamamlanmasının ardından) Tokat  Ticaret Odası bünyesinde yer alan Tokat Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün İç Yazışma Birimi’ne gelinir.
 4. Personelin bilgilendirmesi doğrultusunda yetkili ya da vekaleti olan kişi makbuzdaki tutarın tahsili için Mali İşler Koordinatörlüğü’ne yönlendirilir.

Not: Dilekçede banka ve hesap bilgilerinin verilmesi halinde Mali İşler Koordinatörlüğü tarafından bankaya havale işlemi de gerçekleştirilebilir.

Not: Bazı hallerde ilan için yatırılan tutarla ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü ile yazışma yapılmakta olup, gelen cevabi yazıya istinaden mükellef bilgilendirilmektedir.

İSTİFA (şirketteki müdürlük ya da yönetim kurulu üyeliğinden istifa)

            İstifa tek taraflı bir bildirim olup, şirkete ulaşmakla hüküm ifade edeceğinden ilgilinin söz konusu şirketteki görevinden istifası ile ilgili şirkete ulaştığına dair tebliğ şerhini içerir noter marifetince düzenlenmiş, istifaname aslının veya onaylı suretinin Müdürlüğümüze gönderilmesi halinde, istifanın tescili talebiyle müracaat edilmesi gerektiği Türk Ticaret Kanunu’nun 33. maddesi ile Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca şirkete ihtar edilir.

            Gönderilen ihtara rağmen, istifa hususunun gereği yerine getirilmez ise, bu husus Müdürlüğümüzce resen tescil ve ilan edilir.

            İstifanamenin şirkete ulaşmaması halinde Müdürlüğümüzce resen tescil işlemi yapılamayacağı, görevden istifaya ilişkin alınacak kararın tescil ve ilan edilmesi ya da bu hususa ilişkin kesinleşme şerhine havi mahkeme kararının aslının ya da onaylı suretinin Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.